Raad van Bestuur en directie

SAG Zorgontwikkeling BV heeft een eenhoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit mevrouw P.A.W. (Paulien) van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid. Zij is sinds 1 januari 2015 bestuurder van de SAG Zorgontwikkeling BV.
Mw. Anne Boertien is sinds 1 september 2017 directeur van SAG Zorgontwikkeling BV.

SAG Zorgontwikkeling BV, aanbieder van Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in Amsterdam naast de GGD, is sinds 2009 onderdeel van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissenziet toe op de Raad van Bestuur en de besturing van de SAG Zorgontwikkeling BV. De raad bewaakt de maatschappelijke opdracht, de realisatie van de strategische doelstellingen en de continuïteit van de SAG Zorgontwikkeling BV. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en als geweten van de organisatie. Jaarlijks voert de Raad van Commissarissen een gesprek met de bestuurder over haar functioneren.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de raad zijn taak onafhankelijk en naar behoren kan vervullen. De wijze waarop de raad zijn taak uitvoert is vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen. De raad hanteert de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. Sybille Grob, Voorzitter Raad van Commissarissen
  • De heer drs. Martijn Beversluis, lid Raad van Commissarissen
  • De heer drs. Hans Broertjes, lid Raad van Commissarissen
  • Mevrouw drs. Toosje Valkenburg, huisarts, lid Raad van Commissarissen
  • De heer Lennard Ekelmans, lid Raad van Commissarissen